Rea's e certifikuar me Vulën e Cilesisë, Kategoria A.

Fushata e fundit e Rea's ka për qëllim të percjellë tek konsumatori informacion në lidhje me certifikimin e klasit A. Veza e Rea's është produkt i përshtatshëm për konsumim familjar, si brenda, ashtu edhe jashtë vendit.